金刚经 金刚经
弘善佛教 >佛经大全 > 金刚经 >

金刚经注音版

  [金刚经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ/微信:104717136。感恩

炉香赞

 lú xiāng zhà ruò fǎ jiè méng xūn zhū fó hǎi huì xī yáo wén

 炉香乍热  法界蒙熏  诸佛海会悉遥闻

 suí chù jié xiáng yún chéng yì fāng yǐn zhū fó xiàn quán shēn

 随处结祥云  诚意方殷  诸佛现全身

 ná mó xiāng yún gài pú sà mó hē sà

 南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

奉请八金刚

 fèng qǐng qīng chú zāi jīn gāng fèng qǐng pì dú jīn gāng 

 奉请青除灾金刚  奉请辟毒金刚

 fèng qǐng huáng suí qiú jīn gāng fèng qǐng bái jìng shuǐ jīn gāng

 奉请黄随求金刚  奉请白净水金刚 

 fèng qǐng chì shēng huǒ jīn gāng fèng qǐng dìng chí zāi jīn gāng

 奉请赤声火金刚  奉请定持灾金刚

 fèng qǐng zǐ xián jīn gāng fèng qǐng dà shén jīn gāng

 奉请紫贤金刚  奉请大神金刚

奉请四菩萨

 fèng qǐng jīn gāng juàn pú sà fèng qǐng jīn gāng suǒ pú sà

 奉请金刚眷菩萨  奉请金刚索菩萨

 fèng qǐng jīn gāng ài pú sà fèng qǐng jīn gāng yǔ pú sà

 奉请金刚爱菩萨  奉请金刚语菩萨 

发愿文

 qǐ shǒu sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

 稽首三界尊  皈依十方佛

 wǒ jīn fā hóng yuàn chí cǐ jīn gāng jīng

 我今发宏愿  持此金刚经

 shàng bào sì chóng ēn xià jì sān tú kǔ

 上报四重恩  下济三涂苦

 ruò yǒu jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

 若有见闻者  悉发菩提心

 jìn cǐ yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

 尽此一报身  同生极乐国

云何梵

 yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn

 云何得长寿  金刚不坏身

 fù yǐ hé yīn yuán dé dà jiān gù lì

 复以何因缘  得大坚固力

 yún hé yú cǐ jīng jiū jìng dào bǐ àn

 云何于此经  究竟到彼岸

 yuàn fó kāi wēi mì guǎng wèi zhòng shēng shuō

 愿佛开微密  广为众生说

 ná mó běn shī shì jiā móu ní fó

 南无本师释迦牟尼佛(三称)

开经偈

 wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ bǎi qiān wàn jié nàn zāo yù

 无上甚深微妙法  百千万劫难遭遇

 wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì

 我今见闻得受持  愿解如来真实义

法会因由分第一


shì

wén


shí

zài
shě
wèi
guó


shùyuán
qiū
zhòng
qiān
èr
bǎi

shí
rén


ěr
shí
shì
zūn

shí
shí

zhuó

chíshě
wèi
dài
chéng


shíchéng
zhōng


huán
zhì
běn
chǔ

fàn
shí


shōu
zuò
ér
zuò

善现启请分第二

shí
zháng
lǎo
zài

zhòng
zhōng


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuózhǎng
gōng
jìng

ér
bái

yán


yǒu
shì
zūn


lái
shàn

niàn
zhūshàn

zhǔ
zhūshì
zūn

shàn
nán


shàn

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

yún

yīng
zhù

yún

xiáng


xīn


yán

shàn
zāi
shàn
zāisuǒ
shuō


lái
shàn

niàn
zhūshàn

zhǔ
zhū
jīn

tīng

dāng
wéi

shuō

shàn
nán


shàn

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

yīng

shì
zhù


shì
xiáng


xīn

wéi
rán

shì
zūn

yuàn
yao

wén

大乘正宗分第三


gào
zhū


yīng

shì
xiáng


xīn

suǒ
yǒu

qiē
zhòng
shēng
zhī
lèi

ruò
luǎn
shēng

ruò
tāi
shēng

ruò
shī
湿
shēng

ruò
huà
shēng

ruò
yǒu


ruòruò
yǒu
xiǎng

ruò

xiǎng

ruò
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng


jiē
lìngniè
pán
ér
miè

zhī


shì
miè


liàng

shù

biān
zhòng
shēng

shí

zhòng
shēng

miè

zhě

ruò


yǒu

xiànɡ

rén
xiànɡ

zhòng
shēng
xiànɡ

shòu
寿
zhě
xiànɡ


fēi妙行无住分第四
yīng

suǒ
zhù

xíng


shī

suǒ
wèi

zhù


shī


zhù
shēng
xiāng
wèi
chù


shīyīng

shì

shī


zhù


xiànɡ

ruòzhù
xiànɡ

shīliànɡyún


dōng
fāng

kōng


liànɡ
fǒu
shì
zūn

nán

西
běi
fāng


wéi
shàng
xià

kōngliànɡ
fǒu
shì
zūn
zhù
xiànɡ

shī


shìliànɡdàn
yīng

suǒ
jiào
zhù

如理实见分第五yún
shēn
xiànɡ
jiàn

lái
fǒu
shì
zūn
shēn
xiànɡ

jiàn

lái


lái
suǒ
shuō
shēn
xiànɡ


fēi
shēn
xiànɡ


gào
fán
suǒ
yǒu
xiànɡ

jiē
shì

wàng

ruò
jiàn
zhū
xiànɡ
fēi
xiànɡ


jiàn

lái

正信希有分第六
bái

yán

shì
zūn


yǒu
zhòng
shēng


wén

shì
yán
shuō
zhāng


shēng
shí
xìn
fǒu


gào

zuò
shì
shuō


lái
miè
hòu

hòu

bǎi
suì

yǒu
chí
jiè
xiū

zhězhāng


néng
shēng
xìn
xīnwéi
shí

dāng
zhī
shì
rén

èr

sānér
zhǒng
shàn
gēn
liàng
qiān
wàn

suǒ

zhǒng
zhū
shàn
gēn

wén
shì
zhāng


nǎi
zhì

niàn
shēng
jìng
xìn
zhě


lái

zhī

jiàn

shì
zhū
zhòng
shēngshì

liàngshì
zhū
zhòng
shēng
xiànɡ

rén
xiànɡ

zhòng
shēng
xiànɡ

shòu
寿
zhě
xiànɡxiànɡfēi

xiànɡ

shì
zhū
zhòng
shēng

ruò
xīn

xiànɡ


wéi
zhuó

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

ruò


xiànɡ


zhuó

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

ruò

fēi

xiànɡ


zhuó

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

shì


yīng
yīng

fēishì
lái
cháng
shuō


děng

qiū

zhī

shuō

zhě


shàng
yīng
shě


kuàng
fēi


无得无说分第七yúnlái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

lái
yǒu
suǒ
shuō


yánjiě

suǒ
shuōyǒu
dìng


míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

yǒu
dìnglái

shuō


lái
suǒ
shuō


jiē


shuō

fēi


fēi
fēi


suǒ

zhěqiē
xián
shèng

jiē


wéi

ér
yǒu
chā
bié

依法出生分第八yún


ruò
rén
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎo


yòng

shī

shì
rén
suǒ
nìng
wéi
duō
fǒu
yán

shèn
duō

shì
zūn

shì
fēi


xìng

shì


lái
shuō


duō

ruò

yǒu
rénjīng
zhōng

shòu
chí
nǎi
zhìděng

wéi

rén
shuōshèngqiē
zhūzhū

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
jiē
cóng

jīng
chū

suǒ
wèi


zhě


fēi分第九yúntuó
huán
néng
zuò
shì
niàn
tuó
huán
guǒ
fǒu
yán
shì
zūn


tuó
huán
míng
wéi

liú

ér

suǒ

shēng
xiāng
wèi
chù


shì
míng

tuó
huányúntuó
hán
néng
zuò
shì
niàn
tuó
hán
guǒ
fǒu
yán
shì
zūn


tuó
hán
míng

wǎng
lái

ér
shí

wǎng
lái

shì
míng

tuó
hányún


ā
nuó
hán
néng
zuò
shì
niànā
nuó
hán
guǒ
fǒu
yán
shì
zūn

ā
nuó
hán
míng
wéi

lái

ér
shí


lái

shì

míng
ā
nuó
hányún


ā
luó
hàn
néng
zuò
shì
niànā
luó
hàn
dào
fǒu
yán
shì
zūn

shí

yǒu


míng
ā
luó
hàn

shì
zūn

ruò
ā
luó
hàn
zuò
shì
niànā
luó
hàn
dào


wéi
zhuó

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě

shì
zūn


shuōzhèng
sān
mèi

rén
zhōng
zuì
wéishì
ā
luó
hàn

shì
zūnzuò
shì
niàn


shì


ā
luó
hàn

shì
zūn


ruò
zuò
shì
niànā
luó
hàn
dào

shì
zūn


shuō
shì
yào
a
lán
nuó
héng
zhě

shí

suǒ
xíng

ér
míng
shì
yào
ā
lán
nuó
héng

严净土分第十


gào


yúnlái

zài
rán
dēng

suǒyǒu
suǒ

fǒu
shì
zūn


lái
zài
rán
dēng

suǒshí

suǒ
yún
zhuāng
yán


fǒu
shì
zūn

zhuāng
yán


zhě


fēi
zhuāng
yán

shì
míng
zhuāng
yán

shì

zhū


yīng

shì
shēng
qīng
jìng
xīn


yīng
zhù

shēng
xīn


yīng
zhù
shēng
xiāng
wèi
chù

shēng
xīn

yīng

suǒ
zhù
ér
shēng

xīnyǒu
rén

shēnshān
wángyún


shì
shēn
wéi

fǒu
yán

shèn


shì
zūn


shuō
fēi
shēn

shì
míng

shēn

无为福胜分第十一


héng

zhōng
suǒ
yǒu
shā
shù


shì
shā
děng
héng
yún


shì
zhū
héng

shā

nìng
wéi
duō
fǒu
yán

shèn
duō

shì
zūn

dàn
zhū
héng


shàng
duō

shù


kuàng

shā


jīn
shí
yán
gào


ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rénbǎo
mǎn
ěr
suǒ
héng

shā
shù
sān
qiān

qiān
shì
jiè


yòng

shīduō
fǒu
yán

shèn
duō

shì
zūn


gào
ruò
shàn
nán


shàn

rénjīng
zhōng

nǎi
zhì
shòu
chíděng

wéi

rén
shuō

ér
shèng
qián尊重正教分第十二suí
shuō
shì
jīng

nǎi
zhìděng

dāng
zhī

chǔ


qiē
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó

jiē
yīng
gōng
yǎng
miào


kuàng
yǒu
rén

jìn
néng
shòu
chí

sòng

dāng
zhī
shì
rén

chéng
jiù
zuì
shàngyǒu
zhī


ruò
shì
jīng
diǎn
suǒ
zài
zhī
chù


wéi
yǒu


ruò
zūn
zhòng如法受持分第十三

ěr
shíbái

yán

shì
zūn

dāng

míng

jīng


děng
yún

fèng
chí


gào
shì
jīng
míng
wéi
jīn
gāngluóshì
míng
zi


dāng
fèng
chí

suǒ

zhěshuōluófēiluó


shì
míngluó
yúnlái
yǒu
suǒ
shuō

fǒu
bái

yán

shì
zūn


lái

suǒ
shuōyún


sān
qiān

qiān
shì
jiè

suǒ
yǒu
wēi
chén

shì
wéi
duō
fǒu
yán

shèn
duō

shì
zūn

zhū
wēi
chén


lái
shuō
fēi
wēi
chén

shì
míng
wēi
chén


lái
shuō
shì
jiè

fēi
shì
jiè

shì
míng
shì
jièyún
sān
shí
èr
xiànɡ
jiàn

lái
fǒu
shì
zūn
sān
shí
èr
xiànɡ

jiàn

lái


lái
shuō
sān
shí
èr
xiànɡ


shì
fēi
xiànɡ

shì
míng
sān
shí
èr
xiànɡ

ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén


héng

shā
děng
shēn
mìng

shī

ruò

yǒu
rénjīng
zhōng

nǎi
zhì
shòu
chíděng

wéi

rén
shuō


shèn
duō

寂灭分第十四

ěr
shí
wén
shuō
shì
jīng

shēn
jiě
lèi
bēi


ér
bái

yán


yǒu
shì
zūn


shuō

shì
shèn
shēn
jīng
diǎn


cóng

lái

suǒ

huì
yǎn

wèi
céng

wén

shì
zhī
jīng

shì
zūn

ruò

yǒu
rén


wén
shì
jīng

xìn
xīn
qīng
jìng


shēng
shí
xiànɡ

dāng
zhī
shì
rén

chéng
jiùyǒu
gōng


shì
zūn

shì
shí
xiànɡ
zhě


shì
fēi
xiànɡ

shì


lái
shuō
míng
shí
xiànɡ

shì
zūn


jīn

wén

shì
jīng
diǎn

xìn
jiě
shòu
chíwéi
nán

ruò
dāng
lái
shì

hòu

bǎi
suì


yǒu
zhòng
shēng


wén
shì
jīng

xìn
jiě
shòu
chí

shì
rén

wéiyǒu


rén


xiànɡ


rén
xiànɡ


zhòng
shēng
xiànɡ


shòu
寿
zhě
xiànɡ

suǒ

zhěxiànɡ

shì
fēi
xiànɡ

rén
xiànɡ
zhòng
shēng
xiànɡ
shòu
寿
zhě
xiànɡ


shì
fēi
xiànɡqiē
zhū
xiànɡ


míng
zhūgào

shì

shì

ruò

yǒu
rén


wén
shì
jīng


jīngwèi

dāng
zhī
shì
rén

shèn
wéi

yǒu


lái
shuōluófēiluó


shì
míngluó


rěn


luólái
shuō
fēi
rěn


luó


shì
míng
rěn


luó

wéi


wáng

jié
shēn
ěr
shíxiànɡ


rén
xiànɡ


zhòng
shēng
xiànɡ


shòu
寿
zhě
xiànɡwǎng

jié
jié
zhī
jiě
shí

ruò
yǒu

xiànɡ

rén
xiànɡ

zhòng
shēng
xiànɡ

shòu
寿
zhě
xiànɡ

yīng
shēng
chēn
hèn

yòu
niàn
guòbǎi
shì

zuò
rěn

xiān
rén


ěr
suǒ
shìxiànɡ


rén
xiànɡ


zhòng
shēng
xiànɡ


shòu
寿
zhě
xiànɡ

shìyīng


qiē
xiànɡ


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


yīng
zhù

shēng
xīn


yīng
zhù
shēng
xiāng
wèi
chù

shēng
xīn

yīng
shēng

suǒ
zhù
xīn

ruò
xīn
yǒu
zhù


wéi
fēi
zhù

shì


shuō


xīn


yīng
zhù


shīwéiqiē
zhòng
shēng


yīng

shì

shī


lái
shuō

qiē
zhū
xiànɡ


shì
fēi
xiànɡ

yòu
shuō

qiē
zhòng
shēng


fēi
zhòng
shēng


lái
shì
zhēn

zhě

shí

zhězhě


kuáng

zhě
zhě


lái
suǒ


shíruò


xīn
zhù


ér
xíng

shī


rén

ānsuǒ
jiàn

ruò


xīn

zhù

ér
xíng

shī


rén
yǒuguāng
míng
zhào

jiàn
zhǒng
zhǒng


dāng
lái
zhī
shì

ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén

néng


jīng
shòu
chí

sòng


wéi

lái


zhì
huì


zhī
shì
rén


jiàn
shì
rén

jiē

chéng
jiù

liàng

biān
gōng


持经功德分第十五

ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén

chū

fēn

héng

shā
děng
shēn

shī

zhōng

fēn


héng

shā
děng
shēn

shī

hòu

fēn


héng

shā
děng
shēn

shī


shì

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
jié


shēn

shī

ruò

yǒu
rén
wén

jīng
diǎn

xìn
xīn

shèngkuàng
shū
xiě
shòu
chí

sòng

wèi
rén
jiě
shuō


yào
yán
zhī

shì
jīng
yǒuchēng
liàng


biān
gōnglái
wéi


chéng
zhě
shuō

wéi

zuì
shàng
chéng
zhě
shuō

ruò
yǒu
rén
néng
shòu
chí

sòng

guǎng
广
wèi
rén
shuō


lái

zhī
shì
rén


jiàn
shì
rén

jiē

chéng
jiù


liàngchēng


yǒu
biān

gōngshì
rén
děng


wéi

dān

lái
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānruò
yao
xiǎo

zhě

zhuó

jiàn

rén
jiàn

zhòng
shēng
jiàn

shòu
寿
zhě
jiàn
jīng


néng
tīng
shòu

sòng

wèi
rén
jiě
shuō

zài
zài
chù
chù

ruò
yǒu

jīng


qiē
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó

suǒ
yīng
gōng
yǎng

dāng
zhī

chǔ


wéi
shì


jiē
yīng
gōng
jìng

zuò

wéi
rào


zhū
huá
xiāng

ér
sàn

chǔ

能净业障分第十六ruò
shàn
nán

shàn

rén

shòu
chí

sòng

jīng

ruò
wéi
rén
qīng
jiàn

shì
rén
xiān
shì
zuì


yīng
duò
è
dào


jīn
shì
rén
qīng
jiàn


xiān
shì
zuìwéi
xiāo
miè

dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
niàn
guò


liàng
ā
sēng

jié


rán
dēng

qián


zhí

bǎi

qiān
wàn

亿
nuó
yóu

zhūjiē
gōng
yǎng
chéng
shì


kōng
guò
zhě

ruò

yǒu
rén


hòu

shì

néng
shòu
chí

sòng

jīng

suǒ

gōng
suǒ
gōng
yǎng
zhū

gōng


bǎi
fēn
qiān
wàn

亿
fēn

nǎi
zhì
suàn
shù


suǒ

néng


ruò
shàn
nán

shàn

rén


hòu

shì

yǒu
shòu
chí

sòng

jīng

suǒ

gōngruò

shuō
zhě

huò
yǒu
rén
wén

xīn

kuáng
luàn
xìn

dāng
zhī
shì
jīng


guǒ
bào


究竟无我分第十七

ěr
shíbái

yán

shì
zūn

shàn
nán

shàn

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

yún

yīng
zhù

yún

xiáng


xīn


gào
shàn
nán

shàn

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě

dāng
shēng

shì
xīn


yīng
miè


qiē
zhòng
shēng

miè


qiē
zhòng
shēng


ér

yǒu

zhòng
shēng
shí
miè

zhě

ruò


yǒu

xiànɡ

rén
xiànɡ

zhòng
shēng
xiànɡ

shòu
寿
zhě
xiànɡ


fēisuǒ

zhě


shí

yǒuā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhěyúnlái

rán
dēng

suǒ

yǒu


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


fǒu
shì
zūnjiě

suǒ
shuō
rán
dēng

suǒ

yǒu


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yán


shì

shì

shí

yǒulái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānruò
yǒulái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

rán
dēng

shòu
lái
shì

dāng

zuò


hào
shì
jiā
móushí

yǒuā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì

rán
dēngshòu


zuò
shì
yánlái
shì

dāng

zuò


hào
shì
jiā
móulái
zhě


zhū
ruò
yǒu
rén
yán

lái

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshí

yǒu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
lái
suǒ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shì
zhōng

shíshì


lái
shuō

qiē


jiē
shìsuǒ
yán

qiē

zhě


fēi

qiē


shì

míng

qiē
rén
shēn
cháng

yán

shì
zūn


lái
shuō
rén
shēn
chángwéi
fēi

shēn

shì
míng

shēn

shì

ruò
zuò
shì
yán


dāng
miè


liàng
zhòng
shēngmíngshí

yǒu


míng
wéishì


shuō

qiē


rén


zhòng
shēng


shòu
寿
zhě

ruò


zuò
shì
yán


dāng
zhuāng
yánshì

míng
lái
shuō
zhuāng
yán


zhě


fēi
zhuāng
yán

shì
míng
zhuāng
yán

ruò


tōng
zhě


lái
shuō
míng
zhēn
shi一体同观分第十八yúnlái
yǒu
ròu
yǎn
fǒu


shì

shì
zūn


lái
yǒu
ròu
yǎnyúnlái
yǒu
tiān
yǎn
fǒu


shì

shì
zūn


lái
yǒu
tiān
yǎnyúnlái
yǒu
huì
yǎn
fǒu


shì

shì
zūn


lái
yǒu
huì
yǎnyúnlái
yǒu

yǎn
fǒu


shì

shì
zūn


lái
yǒu

yǎnyúnlái
yǒu

yǎn
fǒu


shì

shì
zūn


lái
yǒu

yǎnyúnhéng

zhōng
suǒ
yǒu
shā


shuō
shì
shā
fǒu


shì

shì
zūn


lái
shuō
shì
shāyún
héng

zhōng
suǒ
yǒu
shā

yǒu

shì
shā
děng
héng


shì
zhū
héng

suǒ
yǒu
shā
shù


shì
jiè

shì

nìng
wéi
duō
fǒu

shèn
duō

shì
zūn


gào
ěr
suǒ
guó

zhōng

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

ruò
gàn
zhǒng
xīn


lái

zhī


lái
shuō
zhū
xīn

jiē
wéi
fēi
xīn

shì
míng
wéi
xīn

suǒ

zhě


guò

xīn
xiàn
zài
xīn
wèi
lái
xīn
法界通化分第十九yún


ruò
yǒu
rén
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎo


yòng

shī

shì
rén

shì
yīn
yuánduō
fǒu


shì

shì
zūn


rén

shì
yīn
yuánshèn
duō

ruò


yǒu
shí


lái

shuōduō
lái
shuōduō

离色离分第二十yún
shēn
jiàn
fǒu
shì
zūn


lái

yīng
shēn
jiàn


lái
shuōshēn


fēishēn

shì
míngshēnyúnlái
zhū
xiànɡ
jiàn
fǒu
shì
zūn


lái

yīngzhū
xiànɡ
jiàn


lái
shuō
zhū
xiànɡ
fēishì
míng
zhū
xiànɡ非说所说分第二十一wèi

lái
zuò
shì
niàn


dāng
yǒu
suǒ
shuōzuò
shì
niàn

ruò
rén
yán

lái
yǒu
suǒ
shuōwéi
bàngnéng
jiě

suǒ
shuō


shuō

zhě
shuō

shì
míng
shuō


ěr
shí
huì
mìngbái

yán

shì
zūn


yǒu
zhòng
shēng


wèi
lái
shì

wén
shuō
shì


shēng
xìn
xīn
fǒu


yán


fēi
zhòng
shēng

fēi

zhòng
shēng

zhòng
shēng
zhòng
shēng
zhě


lái
shuō
fēi
zhòng
shēng

shì
míng
zhòng
shēng

无法可得分第二十二
bái

yán

shì
zūnā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānwéi

suǒ
yán


shì

shìā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānnǎi
zhì

yǒu
shǎo
shì
míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān净心行善分第二十三shì

píng
děng


yǒu
gāo
xià

shì
míng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
rén


zhòng
shēng


shòu
寿
zhě

xiū

qiē
shàn
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānsuǒ
yán
shàn

zhě


lái
shuō

fēi
shàn


shì
míng
shàn


福智无比分第二十四

ruò
sān
qiān

qiān
shì
jiè
zhōng

suǒ
yǒu
zhū


shān
wáng


shì
děng

bǎo


yǒu
rén
chí
yòng

shī

ruò
rén

luó

jīng

nǎi
zhìděng

shòu
chí

sòng

wéi

rén
shuō


qiánbǎi
fēn
bǎi
qiān
wàn

亿
fēn

nǎi
zhì
suàn
shù


suǒ

néng


化无所化分第二十五yúnděng

wèi

lái
zuò
shì
niàn


dāng

zhòng
shēng


zuò
shì
niàn

shí

yǒu
zhòng
shēng

lái

zhě

ruò
yǒu
zhòng
shēng

lái

zhě


lái

yǒu

rén
zhòng
shēng
shòu
寿
zhě


lái
shuō
yǒu

zhě


fēi
yǒu


ér
fán

zhī
rén

wéi
yǒu


fán

zhě


lái
shuō

fēi
fán


shì
míng
fán


法身非分第二十六yún
sān
shí
èr
xiànɡ
guān

lái
fǒu
yán


shì

shì


sān
shí
èr
xiànɡ
guān

lái


yán

ruò

sān
shí
èr
xiànɡ
guān

lái
zhě

zhuǎn
lún
shèng
wáng


shì

lái
bái

yán

shì
zūn


jiě

suǒ
shuōyīng

sān
shí
èr
xiànɡ
guān

lái

ěr
shí
shì
zūn
ér
shuō

yán

ruò


jiànyīn
shēng
qiú

shì
rén
xíng
xié
dào


néng
jiàn

lái

无断无灭分第二十七


ruò
zuò
shì
niàn


lái
xiànɡā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zuò
shì
niàn


lái
xiànɡā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
ruò
zuò
shì
niàn


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě

shuō
zhū

duàn
miè


zuò
shì
niàn


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhě
shuō
duàn
miè
xiànɡ

不受不贪分第二十八

ruòmǎn
héng

shā
děng
shì
jiè

bǎo

chí
yòng

shī

ruò

yǒu
rén

zhī

qiē

chéng

rěn

shèng
qiánsuǒ

gōngzhū
shòubái

yán

shì
zūn

yún
shòu

suǒ
zuò
yīng
tān
zhuó

shì

shuō

shòu威仪寂静分第二十九

ruò
yǒu
rén
yán


lái
ruò
lái
ruò


ruò
zuò
ruò


shì
rén

jiě

suǒ
shuōlái
zhě


suǒ
cóng
láisuǒmíng

lái

一合理分第三十

ruò
shàn
nán

shàn

rén


sān
qiān

qiān
shì
jiè
suì
wéi
wēi
chényún


shì
wēi
chén
zhòng

nìng
wéi
duō
fǒu
yán

shèn
duō

shì
zūn

ruò
shì
wēi
chén
zhòng
shí
yǒu
zhě
shuō
shì
wēi
chén
zhòng

suǒ

zhěshuō
wēi
chén
zhòng


fēi
wēi
chén
zhòng

shì
míng
wēi
chén
zhòng

shì
zūn


lái
suǒ
shuō
sān
qiān

qiān
shì
jiè


fēi
shì
jiè

shì
míng
shì
jiè

ruò
shì
jiè
shí
yǒu
zhě


shì


xiànɡ


lái
shuō


xiànɡ


fēi


xiànɡ

shì
míng


xiànɡxiànɡ
zhě


shì


shuō

dàn
fán

zhī
rén

tān
zhuó

shì

知见不生分第三十一

ruò
rén
yán


shuō

jiàn

rén
jiàn

zhòng
shēng
jiàn

shòu
寿
zhě
jiànyún


shì
rén
jiě

suǒ
shuō

fǒu
shì
zūn

shì
rén

jiě

lái
suǒ
shuō


shì
zūn
shuō

jiàn

rén
jiàn

zhòng
shēng
jiàn

shòu
寿
zhě
jiàn


fēi

jiàn

rén
jiàn

zhòng
shēng
jiàn

shòu
寿
zhě
jiàn

shì
míng

jiàn

rén
jiàn

zhòng
shēng
jiàn

shòu
寿
zhě
jiàn


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
zhěqiē


yīng

shì
zhī


shì
jiàn


shì
xìn
jiě


shēng

xiànɡ

suǒ
yán

xiànɡ
zhě


lái
shuō

fēi

xiànɡ

shì
míng

xiànɡ

应化非真分第三十二

ruò
yǒu
rén

mǎn

liàng
ā
sēng

shì
jiè

bǎo

chí
yòng

shī

ruò
yǒu
shàn
nán

shàn

rén
xīn
zhě

chí


jīng

nǎi
zhìděng

shòu
chí

sòng

wèi
rén
yǎn
shuōshèng


yún

wèi
rén
yǎn
shuō
xiànɡ
dòng


qiē
yǒu
wéi


mèng
huàn
pào
yǐng

diàn
yīng
zuò

shì
guān


shuō
shì
jīng


zhǎng
lǎo

zhū

qiū


qiū


yōuyōu
qiē
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó

wén

suǒ
shuō

jiē

huān


xìn
shòu
fèng
xíng

金刚赞

 duàn yí shēng xìn jué xiāng chāo zōng dùn wàng rén fǎ jiě zhēn kōng

 断疑生信  绝相超宗  顿忘人法解真空

 bō rě wèi chóng chóng sì jù róng tōng fú dé tàn wú qióng

 般若味重重  四句融通  福德叹无穷

 ná mó jīn gāng huì shàng fó pú sà

 南无金刚会上佛菩萨(三称)

回向文

 sòng jīng gōng dé shū shèng xíng wú biān shèng fú jiē huí xiàng

 诵经功德殊胜行  无边胜福皆回向

 pǔ yuàn chén nì zhū yǒu qíng sù wǎng wú liàng guāng fó chà

 普愿沉溺诸有情  速往无量光佛刹

 shí fāng sān shì yí qiè fó yí qiè pú sà mó hē sà

 十方三世一切佛  一切菩萨摩诃萨

 mó hē bō rě bō luó mì

 摩诃般若波罗蜜

随缘赞赏

(佛法 2005-2022 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化

金刚经

金刚经

下载